របៀប Jailbreak iOS 4 (4.3.3 / 4.3.4 / 4.3.5)​ និង 5 (5.0.1 / 5.0 / 5.1) សំរាប់ iPhone 4S, 4, iPod Touch និង iPad 2, 1

របៀប Jailbreak iOS 4 (4.3.3 / 4.3.4 / 4.3.5)​ និង 5 (5.0.1 / 5.0 / 5.1) សំរាប់ iPhone 4S, 4, iPod Touch និង iPad 2, 1

សំរាប់អ្នកនិយមលេងទូរស័ព្ទ និងចូលចិត្តដំលើងជំនាន់ថ្មីៗ ឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីតំនរភ្ជាប់មួយចំនួន សំរាប់ឲ្យយើងរៀន Jailbreak និង Unlock ដោយខ្លួនឯងបាន ។ ប៉ុន្តែអ្នកត្រូវយល់នូវពាក្យគន្លឹះខ្លះៗជាមុនសិន (Jailbreak, Unlock, Baseband, SHSH, Untethered and Tethered) ។ ខាងក្រោមនេះជាតំនរភ្ជាប់ក្នុងការ Jailbreak ។

Jailbreak iPhone 4S

iOS 5.0.1 / 5.0: Absinthe (Untethered) (Recommended)

Jailbreak iPad 2

iOS 5.0.1 / 5.0: Absinthe (Untethered) (Recommended)
iOS 4.3.3: JailbreakMe (Untethered)

Jailbreak iPhone 4

iOS 5.0.1: RedSn0w (Untethered) (Recommended)
iOS 5.0.1: Sn0wBreeze (Untethered)
iOS 5.0.1: PwnageTool (Untethered)
iOS 5.0: RedSn0w (Untethered)
iOS 4.3.5: RedSn0w (Tethered)
iOS 4.3.4: RedSn0w (Tethered)
iOS 4.3.4: PwnageTool (Tethered)
iOS 4.3.3: JailbreakMe (Untethered)

Jailbreak iPod Touch 4G

iOS 5.0.1: RedSn0w (Untethered) (Recommended)
iOS 5.0.1: Sn0wBreeze (Untethered)
iOS 5.0.1: PwnageTool (Untethered)
iOS 5.0: RedSn0w (Untethered)
iOS 4.3.5: RedSn0w (Tethered)
iOS 4.3.4: RedSn0w (Tethered)
iOS 4.3.4: PwnageTool (Tethered)
iOS 4.3.3: JailbreakMe (Untethered)

Jailbreak iPod Touch 3G

iOS 5.0.1: RedSn0w (Untethered) (Recommended)
iOS 5.0.1: Sn0wBreeze (Untethered)
iOS 5.0.1: PwnageTool (Untethered)
iOS 5.0: RedSn0w (Untethered)
iOS 4.3.5: RedSn0w (Tethered)
iOS 4.3.4: RedSn0w (Tethered)
iOS 4.3.4: PwnageTool (Tethered)
iOS 4.3.3: JailbreakMe (Untethered)

Jailbreak iPhone 3GS

iOS 5.0.1: RedSn0w (Untethered) (Recommended)
iOS 5.0.1: Sn0wBreeze (Untethered)
iOS 5.0.1: PwnageTool (Untethered)
iOS 5.0: RedSn0w (Untethered)
iOS 4.3.5: RedSn0w (Tethered)
iOS 4.3.4: RedSn0w (Tethered)
iOS 4.3.4: PwnageTool (Tethered)
iOS 4.3.3: JailbreakMe (Untethered)

Jailbreak iPad 1G

iOS 5.0.1: RedSn0w (Untethered) (Recommended)
iOS 5.0.1: Sn0wBreeze (Untethered)
iOS 5.0.1: PwnageTool (Untethered)
iOS 5.0: RedSn0w (Untethered)
iOS 4.3.5: RedSn0w (Tethered)
iOS 4.3.4: RedSn0w (Tethered)
iOS 4.3.4: PwnageTool (Tethered)
iOS 4.3.3: JailbreakMe (Untethered)

 

ប្រភព៖ www.jailbreaknation.comសំរាប់អ្នកនិយមលេងទូរស័ព្ទ និងចូលចិត្តដំលើងជំនាន់ថ្មីៗ ឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីតំនរភ្ជាប់មួយចំនួន សំរាប់ឲ្យយើងរៀន Jailbreak និង Unlock ដោយខ្លួនឯងបាន ។ ប៉ុន្តែអ្នកត្រូវយល់នូវពាក្យគន្លឹះខ្លះៗជាមុនសិន (Jailbreak, Unlock, Baseband, SHSH, Untethered and Tethered) ។ ខាងក្រោមនេះជាតំនរភ្ជាប់ក្នុងការ Jailbreak ។

Jailbreak iPhone 4S

iOS 5.0.1 / 5.0: Absinthe (Untethered) (Recommended)

Jailbreak iPad 2

iOS 5.0.1 / 5.0: Absinthe (Untethered) (Recommended)
iOS 4.3.3: JailbreakMe (Untethered)

Jailbreak iPhone 4

iOS 5.0.1: RedSn0w (Untethered) (Recommended)
iOS 5.0.1: Sn0wBreeze (Untethered)
iOS 5.0.1: PwnageTool (Untethered)
iOS 5.0: RedSn0w (Untethered)
iOS 4.3.5: RedSn0w (Tethered)
iOS 4.3.4: RedSn0w (Tethered)
iOS 4.3.4: PwnageTool (Tethered)
iOS 4.3.3: JailbreakMe (Untethered)

Jailbreak iPod Touch 4G

iOS 5.0.1: RedSn0w (Untethered) (Recommended)
iOS 5.0.1: Sn0wBreeze (Untethered)
iOS 5.0.1: PwnageTool (Untethered)
iOS 5.0: RedSn0w (Untethered)
iOS 4.3.5: RedSn0w (Tethered)
iOS 4.3.4: RedSn0w (Tethered)
iOS 4.3.4: PwnageTool (Tethered)
iOS 4.3.3: JailbreakMe (Untethered)

Jailbreak iPod Touch 3G

iOS 5.0.1: RedSn0w (Untethered) (Recommended)
iOS 5.0.1: Sn0wBreeze (Untethered)
iOS 5.0.1: PwnageTool (Untethered)
iOS 5.0: RedSn0w (Untethered)
iOS 4.3.5: RedSn0w (Tethered)
iOS 4.3.4: RedSn0w (Tethered)
iOS 4.3.4: PwnageTool (Tethered)
iOS 4.3.3: JailbreakMe (Untethered)

Jailbreak iPhone 3GS

iOS 5.0.1: RedSn0w (Untethered) (Recommended)
iOS 5.0.1: Sn0wBreeze (Untethered)
iOS 5.0.1: PwnageTool (Untethered)
iOS 5.0: RedSn0w (Untethered)
iOS 4.3.5: RedSn0w (Tethered)
iOS 4.3.4: RedSn0w (Tethered)
iOS 4.3.4: PwnageTool (Tethered)
iOS 4.3.3: JailbreakMe (Untethered)

Jailbreak iPad 1G

iOS 5.0.1: RedSn0w (Untethered) (Recommended)
iOS 5.0.1: Sn0wBreeze (Untethered)
iOS 5.0.1: PwnageTool (Untethered)
iOS 5.0: RedSn0w (Untethered)
iOS 4.3.5: RedSn0w (Tethered)
iOS 4.3.4: RedSn0w (Tethered)
iOS 4.3.4: PwnageTool (Tethered)
iOS 4.3.3: JailbreakMe (Untethered)

ប្រភព៖ www.jailbreaknation.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>